Gebruikersvoorwaarden Earn-e B.V.

Artikel 1   Algemeen

De besloten vennootschap Earn-e B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73330264 en is gevestigd aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem, hierna: Earn-e B.V.. Earn-e B.V. is de aanbieder van de Earn-e applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Earn-e applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Earn-e applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Earn-e B.V. Gebruiker de Earn-e applicatie verder niet te gebruiken. Earn-e B.V. raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Earn-e applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Earn-e applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Earn-e B.V. door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens onder verstaan de energiemonitor, energie-applicatie en desktopversie (online) data-analyse portaal.

Artikel 2   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Earn-e B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Earn-e B.V.. Earn-e B.V. zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Earn-e B.V..

Artikel 3   Gebruik van de Earn-e applicatie

 1. Earn-e B.V. spant zich in de Earn-e applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Earn-e applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Earn-e applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Earn-e B.V. onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. 3. Earn-e kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4   Verplichtingen bij het gebruik van de Earn-e applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Earn-e applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Earn-e applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Earn-e applicatie:
 2. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Earn-e applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 3. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 4. het kopiëren van (onderdelen van) de Earn-e applicatie van Earn-e B.V.,
 5. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Earn-e B.V..
 6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Earn-e B.V. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Earn-e B.V. komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Earn-e applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Earn-e applicatie te beëindigen.
 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Earn-e applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
 10. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 11. Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date te houden.
 12. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Earn-e. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5   Toegang

 1. Earn-e B.V. biedt enkel en alleen het gebruik van de Earn-e applicatie aan. Earn-e B.V. heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door een derde partij, zoals een netbeheerder of energieleverancier.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Earn-e applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Earn-e B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Earn-e applicatie tijdig worden verstrekt aan Earn-e B.V..
 4. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Earn-e B.V. is uit gegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Earn-e B.V. bekend was.

Artikel 6   Beschikbaarheid Earn-e applicatie

Earn-e B.V. staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Earn-e B.V. streeft ernaar om zich in te spannen om de Earn-e applicatie en de toegang tot de Earn-e applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Earn-e applicatie. Earn-e B.V. is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Earn-e applicatie en het gebruik van de Earn-e applicatie op te schorten. Earn-e B.V. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Earn-e applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Earn-e B.V. of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Earn-e B.V. gerechtigd om dat deel van de Earn-e applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Earn-e B.V. zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Earn-e B.V. aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8   Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Earn-e of via hulp@earn-e.com.

Artikel 9   Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de Earn-e applicatie is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Earn-e B.V.. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Earn-e B.V. aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Earn-e B.V. gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Earn-e applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 10   Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Earn-e B.V. vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Earn-e applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Earn-e B.V..
 2. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Earn-e applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Earn-e B.V. jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Earn-e B.V. in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Earn-e B.V. verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Earn-e applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Earn-e applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Earn-e B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Earn-e B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Earn-e B.V. aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Earn-e B.V. vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Earn-e B.V.. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Earn-e B.V. dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11   Overmacht

 1. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Earn-e B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Earn-e B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Earn-e B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Earn-e B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12   Overeenkomst met de netbeheerder en energieleverancier

Earn-e B.V. biedt uitsluitend een Earn-e applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder en tussen Gebruiker en zijn energieleverancier. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de netbeheerder en energieleverancier. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 13   Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Earn-e B.V., alsmede op de goede naam van Earn-e B.V.. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Earn-e applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Earn-e applicatie berusten uitsluitend bij Earn-e B.V. en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Earn-e applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Earn-e applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Earn-e B.V. De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie is bedoeld. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Earn-e of enig wettelijk verplichte (merk) tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Earn-e applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen of wijzigen.

Artikel 14   Algemene (verkoop)voorwaarden 

Op het gebruik van de Earn-e applicatie zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Earn-e B.V. van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Earn-e B.V.. 

Artikel 15   Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Earn-e applicatie van Earn-e B.V. worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hallo@earn-e.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Earn-e B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Earn-e B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van Gebruiker.

Artikel 16   Wijzigingen

Earn-e B.V. heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden op www.earn-e.com inzien.

Artikel 17   Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Earn-e B.V. en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Earn-e B.V. en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.