Algemene voorwaarden Earn-e B.V.

De besloten vennootschap Earn-e B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73330264 en is gevestigd aan de Westervoortsedijk 73, 6827 AV te Arnhem.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Earn-e B.V. waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Applicatie: de door Earn-e B.V. ontwikkelde energiemonitor, energie-applicatie en desktopversie (online) data-analyse portaal waarmee Klant het verbruik van stroom, gas en de terug levering van zonne-energie kan monitoren.
 4. Diensten: de Diensten die Earn-e B.V. aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Applicatie.
 5. Earn-e B.V.: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten en diensten levert aan Klant.
 6. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Earn-e B.V. heeft aangesteld, projecten aan Earn-e B.V. heeft verleend voor Diensten die door Earn-e B.V. worden uitgevoerd, of waaraan Earn-e B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Earn-e B.V., alsmede voorstellen van Earn-e B.V. voor Diensten die door Earn-e B.V. aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Earn-e B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Producten: de door Earn-e B.V. ter beschikking te stellen of gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de Earn-E applicatie.
 9. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Applicatie.
 10. Slimme meter: de digitale gas- en elektriciteitsmeter van de netbeheerder.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Earn-e B.V., elke Overeenkomst tussen Earn-e B.V. en Klant en op elk Product en/of Dienst dat door Earn-e B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Earn-e B.V. aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Earn-e B.V. is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Klant.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Earn-e B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Earn-e B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Earn-e B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Earn-e B.V. het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Earn-e B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Earn-e B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. (Op)levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Earn-e B.V. zijn indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Earn-e B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Earn-e B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Earn-e B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel een bestelling plaats in de webshop
 2. Een Aanbod (of overeenkomst) kan door Earn-e B.V. gedaan worden via de webshop.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Earn-e B.V., zal Earn-e B.V. de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Earn-e B.V. daaraan niet gebonden.
 5. Earn-e B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Klant heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.

Artikel 5   Abonnement en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst ter zake het gebruik van de Diensten wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. De Alvorens een eerste abonnementsperiode wordt aangegaan voor de duur van 12 kalendermaanden, heeft Klant een gratis proefperiode van minimaal één maand.
 2. Na 12 kalendermaanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 3. Het abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd, tenzij Klant de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Het abonnement is na verlenging van de eerste abonnementsperiode maandelijks opzegbaar met inachtneming van één maand opzeggingstermijn.
 5. Indien een Klant zijn/haar account en de daarbij behorende gegevens wil verwijderen, dan is Klant gerechtigd om per e-mail (opzeggen@earn-e.com) contact op te nemen met Earn-e B.V. die het account en de daarbij behorende gegevens na het verzoek zal verwijderen.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Earn-e B.V. raadt Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 7. Het account is persoonlijk en Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 8. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.
 9. Zowel Klant als Earn-e B.V. kan het abonnement ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 10. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Earn-e B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 11. Zowel Klant als Earn-e B.V. kan het abonnement zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Earn-e B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Earn-e B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen Diensten voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Diensten. Earn-e B.V. is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Diensten het gebruik van de Diensten op te schorten. Earn-e B.V. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Diensten te kunnen waarborgen.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Earn-e B.V. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Earn-e B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Earn-e B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Earn-e B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Earn-e B.V., is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Earn-e B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Earn-e B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Earn-e B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Earn-e B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 7   Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door Earn-e B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Earn-e B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. Earn-e B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Earn-e B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Earn-e B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Earn-e B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Earn-e B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Earn-e B.V..
 4. Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van Earn-e B.V. te beschermen, en de op de Applicatie en/of Desktop data-analyseportaal rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. Earn-e B.V. is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Earn-e B.V. ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie. Klant staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
 6. Klant draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving.
 7. Klant vrijwaart Earn-e B.V. vanaf het moment dat Klant zich eerst bedient van de Applicatie voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Applicatie.
 8. Klant dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van Earn-e B.V.) schade wordt toegebracht.
 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 8   Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Earn-e B.V. of er door andere omstandigheden buiten de macht van Earn-e B.V. enige vertraging ontstaat, heeft Earn-e B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Earn-e B.V. schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Earn-e B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 3. Indien het Product wordt bezorgd door Earn-e B.V. of een externe vervoerder is Earn-e B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Indien Earn-e B.V. gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Earn-e B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Earn-e B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 6. Earn-e B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Earn-e B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Earn-e B.V. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9   (Op)Levering en installatie Applicatie

 1. Earn-e B.V. zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de applicatie afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Klant verstrekt.
 2. Klant aanvaardt de Applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Klant dient zich te registreren en zijn/haar account te activeren. Via de energie-applicatie en QR-code op de energiemonitor kan Klant een beveiligde (draadloze) verbinding opzetten tussen de Applicatie en de (Slimme) meter van Klant.
 4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Applicatie wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Earn-e B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Earn-e B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Earn-e B.V. aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 5. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Earn-e B.V. bij Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10   Onderhoud en/of support

 1. Earn-e B.V. verbindt zich jegens Klant tot onderhoud c.q. reparatie van de geleverde zaken c.q. Applicatie gedurende de abonnementsperiode.
 2. Klant dient eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk, dan wel telefonisch te melden aan Earn-e B.V., waarna Earn-e B.V. overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar haar beste vermogen zal herstellen. Indien herstel niet (meer) mogelijk is, vervangt Earn-e B.V. de gebrekkige Applicatie.
 3. Klant dient eventuele diefstal van het product schriftelijk, dan wel telefonisch te melden aan Earn-e B.V.. Earn-e B.V. zal dan zo spoedig mogelijk vervanging aan Klant doen toezenden. De kosten van de vervangende Applicatie worden in rekening gebracht bij Klant.
 4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Klant onverlet voor het beheer en het gebruik van de Applicatie en de wijze waarop deze worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Applicatie door derden die door Klant zijn ingeschakeld.
 5. Indien overeengekomen, maakt Earn-e B.V. (periodiek) een Back-up van de gegevens van Klant conform de wijze zoals is bepaald in de Overeenkomst. Earn-e B.V. zal de Back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, dan wel conform de bij Earn-e B.V. gebruikelijke termijn.

Artikel 11   Verpakking en transport

 1. Earn-e B.V. verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 12   Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Earn-e B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Earn-e B.V. te worden gemeld op hulp@earn-e.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Earn-e B.V. op de wijze zoals door Earn-e B.V. aangegeven.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Earn-e B.V., conform de retourinstructies van Earn-e B.V.. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
 6. Earn-e B.V. is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Earn-e B.V. te wijten is, zal Earn-e B.V. na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Earn-e B.V..

Artikel 13   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Earn-e B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Klant, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Klant doorberekend tenzij anders overeengekomen.
 4. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Earn-e B.V. ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Earn-e B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Earn-e B.V..
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 14   Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Earn-e B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Earn-e B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 15   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Earn-e B.V. geleverde zaken, blijven eigendom van Earn-e B.V. totdat Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Earn-e B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Earn-e B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Earn-e B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Earn-e B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Earn-e B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Earn-e B.V. heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Earn-e B.V.. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Earn-e B.V. zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Earn-e B.V. worden vergoed door Klant.

Artikel 16   Garantie

 1. Earn-e B.V. staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten gedurende de looptijd van het abonnement voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Earn-e B.V..
 2. Klant kan slechts een beroep doen op de door Earn-e B.V. gegeven garantie indien Klant volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Indien Klant zich terecht beroept op de garantie, is Earn-e B.V. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.
 4. Earn-e B.V. staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Earn-e B.V. spant zich in om fouten (in de programmatuur) binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 17   Toegang tot de Applicatie

 1. Op het gebruik van de Applicatie zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Earn-e B.V. van toepassing.
 2. Earn-e B.V. komt het recht toe Klant de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen ingeval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.
 4. Earn-e B.V. streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. Earn-e B.V. is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten. Earn-e B.V. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.
 5. Het staat Earn-e B.V. vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Applicatie en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Earn-e B.V. aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Applicatie, doch zal Earn-e B.V. zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Applicatie zonder beperkingen en of onderbrekingen.
 6. Earn-e B.V. is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 7. Indien Earn-e B.V. op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Klant.
 8. Indien sprake is van wijzigingen, kan Earn-e B.V. de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Applicatie. Nimmer is Earn-e B.V. gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 9. Earn-e B.V. verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Klant te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Klant treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 18  Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

 1. Earn-e B.V. stelt de Applicatie en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Klant. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Applicatie aan te merken als een koopovereenkomst.
 2. Het gebruik van de Applicatie door Klant kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Earn-e B.V. aangepast worden.
 3. Earn-e B.V. is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie door Klant. Klant onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 4. Het is Klant nimmer toegestaan de Applicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Klant toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Applicatie, dan wel de Applicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Applicatie uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt.
 5. Klant is nimmer gerechtigd de Applicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Earn-e B.V.. Earn-e B.V. is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
 6. Desgevraagd verleent Klant op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Earn-e B.V. uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 7. Indien en voor zover Earn-e B.V. Applicatie van derden ten behoeve van Klant ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Applicatie tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
 8. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
 9. Earn-e B.V. is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Applicatie en/of Applicatie benodigde hulpApplicatie en programma- of databibliotheken. Earn-e B.V. kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulpApplicatie en/of programma- of databibliotheken.
 10. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Klant zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 19   Nieuwe versies van Applicatie

 1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Earn-e B.V. nieuwe versies van de Applicatie ter beschikking aan Klant indien dit naar het uitsluitende oordeel van Earn-e B.V. noodzakelijk is.
 2. Earn-e B.V. is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe Applicatie niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Klant te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de Applicatie.

Artikel 20   Opschorting en ontbinding

 1. Earn-e B.V. is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 2. Earn-e B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, Applicatie en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 3. Earn-e B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd. Earn-e B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 21   Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Earn-e B.V. alleen geacht te bestaan indien Earn-e B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Earn-e B.V., is Earn-e B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Earn-e B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Earn-e B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Earn-e B.V. in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Earn-e B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Earn-e B.V. jegens Klant, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Earn-e B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 4. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 5. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van de Producten. Earn-e B.V. levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 6. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website of de Applicatie.
 7. Earn-e B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen (e)-apparaat, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Earn-e B.V. aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Klant.
 9. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Producten.
 10. Earn-e B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Earn-e B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Earn-e B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Earn-e B.V. binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 22   Overmacht

 1. Earn-e B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Earn-e B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Earn-e B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Earn-e B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Earn-e B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 23   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het (digitale) afleveradres van Klant.

Artikel 24   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Earn-e B.V., waaronder verstaan aan Klant ter beschikking gestelde Applicatie, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Earn-e B.V., en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Earn-e B.V..
 2. Het is Klant verboden om alle stukken (van Applicatie) waarop de IE-rechten en auteursrechten van Earn-e B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Earn-e B.V. en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Earn-e B.V. opgeleverde zaken, dient Earn-e B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Earn-e B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Earn-e B.V..
 5. Klant vrijwaart Earn-e B.V. voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking is gesteld. Klant zal Earn-e B.V. onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 6. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Earn-e B.V., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 150.000,- euro (zegge: honderdvijftigduizend euro) en een boete van € 1500,- euro (zegge: vijftienhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Earn-e B.V. onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 25   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Earn-e B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de Applicatie. Indien daarom gevraagd zal Earn-e B.V. de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Earn-e B.V. verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Earn-e B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Earn-e B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 26   Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Earn-e B.V. en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hallo@earn-e.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Earn-e B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Earn-e B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Earn-e B.V. en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Earn-e B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Earn-e B.V. en Klant worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Arnhem, 1 januari 2021